IMG_4305

Regulamin wypożyczalni
 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
 4. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza.
 11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13.  Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
Regulamin czytelni
 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 7. W czytelni obowiązuje cisza.
 8. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
Korzystanie ze stanowisk komputerowych
 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza . Czytelnik drukuje potrzebne materiały na swoim papierze.
 8. Komputer powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
 9. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

Reklamy